Loading...

Organic

ออร์แกนิค คืออะไร อาหารออร์แกนิค คือกระบวนการทำเกษตรอินทรีย์ที่การผลิตมาจาก ธรรมชาติ 100% เมล็ดพันธ์ต้องไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม ไม่ใช้สารเคมี เพื่อเร่งการเจริญเติบโต ปล่อยให้มีการเจริญเติบโตเป็นไปโดยธรรมชาติทั้งยัง ส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมอีกด้วย เพราะเมื่อเราเลิกใช้สารเคมีดินก็จะเริ่มดี และมีไส้เดือนที่ส่งผลดีต่อดินกลับมา ส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพดีตามไปด้วย สิ่งเหล่านี้คือที่มาของคำว่า ออร์แกนิค ออร์แกนิคเป็นหนึ่งในแนวทางสู่การมีสุขภาพดีควบคู่ไปกับการรักษาสิ่ง แวดล้อมให้ยั่งยืน ดังนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพและห่วงใยสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้“ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคซึ่งผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100%” จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกไปสู่การมีสุขภาพดีตามความหมายของนิยามอันเก่าแก่ “You are what you eat”

บาบูนัท ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมBest Biz & Products Awards 2019พัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ